Archive for the ‘เอาประกันส่งซ่อม’ Category

เอาประกันส่งซ่อม

เอารถที่เอาประกันส่งซ่อมอย่างไร บริษัทประกันจะจัดการให้รถคุณส่งซ่อมในอู่ที่อยู่ในเครือของบริษัทประกัน หากคุณต้องการซ่อมอู่นอกเหนือไปจากที่อยู่ในเครือของบริษัทประกัน คุณต้องแจ้งให้บริษัทประกันทราบ บริษัทประกันอาจทำการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ หากมองเห็นว่าไม่สามารถซ่อมได้ ก่อนส่งรถเข้าซ่อม โปรดเช็คทรัพย์สินของคุณให้ดีก่อน และจดบันทึกเอาไว้ ก่อนรับรถหลังซ่อม เช็คและตรวจสภาพว่าพึงพอใจหรือไม่ก่อนลงนามรับรถ หากไม่พอใจในการบริการ แจ้งบริษัทประกันได้ทันที คุณมีสิทธิ์ในการตรวจเช็คสภาพรถในจุดที่ซ่อมได้ตลอดเวลากับอู่ในเครือของบริษัทประกัน ถ้าการซ่อมล่าช้าผิดปกติ สามารถแจ้งบริษัทประกันได้ทันที ถ้าตามหน้ากรมธรรม์ของคุณระบุว่า คุณต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเอง ทางบริษัทประกันจะให้อู่ในเครือของประกัน เก็บค่าใช้จ่ายส่วนนั้นจากคุณโดยตรง

Powered by WordPress